Katalogo delle informazioni di ordine pubblico

 


1. Osnovni podatki o katalogu / Dati essenziali sul catalogo

Naziv organa / Denominazione:

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, Trg - Piazza Brolo 1, 6000 Koper - Capodistria

Tel: 05 66 32 600

Fax: 05 66 32 615

Odgovorna oseba / Responsabile: direktor / direttore: Ivan Marković
Datum prve objave kataloga / Data della prima pubblicazione del catalogo: 12.02.2007
Datum zadnje spremembe / Data ultimo cambiamento: 20.09.2008
Katalog je dostopen na spletnem naslovu / Il catalogo e' accessibile al seguente indirizzo:: http://www.kp.sik.si/node/29
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v tiskani obliki v tajništvu v času uradnih ur. / Il catalogo è disponibile in forma stampata in segreteria durante le ore d'ufficio.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga / Dati generali e informazioni disponibili

 
2.a Podatki o organizaciji organa / Organizzazione interna
Kratek opis delovnega področja organa / Funzioni e mansioni:

Kot splošna knjižnica zavod opravlja naslednje dejavnosti /Attività della biblioteca in quanto ente pubblico

-ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu / identifica e accerta le necessità sul materiale della biblioteca

-nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo / acquisisce, elabora e restaura il materiale della biblioteca,

-skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi / cura l'accessibilità presta e offre consulenza in merito alla scelta e all'uso del materiale della biblioteca,

-opravlja matično in domoznansko dejavnost / svolge mansioni di consulenza biblioteconomica e storia patria,

-utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke / cura e sviluppa l'organizzazione e l'unitarietà della disciplina biblioteconomica,

-se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem / partecipa al sistema biblioteconomico-informativo nazionale,

-sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva / partecipa al prestito interbibliotecario,

-vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti / gestisce i cataloghi e le evidenze dei prestiti,

-izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti / svolge mansioni di informatizzazione, documentazione e comunicazione per il pubblico,

-pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost / organizza manifestazioni e altre forme di interesse per la diffusione della lettura e del libro

-se vključuje v vseživljenjsko učenje / partecipa attivamente all'istruzione permanente,

-izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu / pubblica cataloghi, bibliografie e altro materiale di biblioteconomia,

-zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah / cura e tutela il materiale della biblioteca.

Kot osrednja obločna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti / Mansioni derivanti dalle funzioni di biblioteca regionale.

-zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij / garantisce materiale e informazioni aggiuntivi e supplementari,

-nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega / offre consulenza professionale alle biblioteche della regione,

-koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje / coordina la raccolta, l'elaborazione e la manutenzione del materiale di storia patria nella regione

-usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja / indirizza il materiale scartato dalle biblioteche della regione..

 

Seznam notranjih organizacijskih enot / Organizzazione interna:
Uprava / Direzione

Trg / Piazza Brolo 1, 6000 Koper - Capodistria
Tel. 05 66 32 600
Tajništvo / Segreteria (Nevenka Gropajc)
Računovodstvo / Contabilità (Mira Čotar)

 

Študijski oddelek / Reparto studi

tel: 05 66 32 605

(Luana Malec: vodja oddelka - caporeparto)

Oddelek za mlade / Biblioteca dei ragazzi

tel: 05 66 32 617

(Nives Andrič: vodja oddelka - caporeparto)

Enota Semedela / La sezione di Semedella

tel: 05 62 71 434

(Luana Malec: vodja oddelka - caporeparto)

Enota Markovec / La sezione di Monte San Marco

tel: 05 62 85 187

(Luana Malec: vodja oddelka - caporeparto)

Domoznanski oddelek / La sezione di storia patria

tel: 05 66 32 613

(Peter Štoka: vodja oddelka - caporeparto)

Potujoča knjižnica / La biblioteca itinerante

tel: 041 619 386

(Manlio Sorta: vodja oddelka - caporeparto)

Organi zavoda / Organismi dell'ente
Svet zavoda / Consiglio dell'ente

 

Marco Apollonio (predsednik - presidente)
Šalini Goljevšček Mozetič
Luana Malec (namestnica - vice presidente)
Darij Novinec
Timotej Pirjevec
Nives Plahutnik
Davide Runco

Strokovni svet / Consiglio professionale

 

Luana Malec (predsednica - presidente)
Nives Andrič
Laura Chersicola
Peter Čerče
Marco Apollonio

 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) / Elenco di altri organismi (soltanto per i ministeri)
 
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij / Persona responsabile per la disseminazione delle informazioni
Pristojna oseba:

Ivan Marković, direktor

Trg / PiazzaBrolo 1, Koper - Capodistria, tel: 05 66 32 601 knjiznica.koper@kp.sik.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja / Elenco di leggi, decreti e ordinanze riguardanti l'attivita' dell'ente
Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in opredeljujejo področje dejavnosti Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper / Leggi e altri fondamenti giuridici che determinano il campo di attivita' della Biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria:

-          Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture / Legge per l'espletamento dell'interesse pubblici in campo culturale. UL RS 96/2002 (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html)

-          Zakon o knjižničarstvu / Legge sulle biblioteche. UL RS 87/2001, 96/2002 (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html

-          Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe / Regolamento sulle le condizioni per l'espletamento delle funzione di biblioteconomia come servizio pubblico. UL RS 73/03 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3540

-          Uredba o osnovnih storitvah knjižnic / Ordinanza sulle mansioni basilari delle biblioteche. UL RS 29/03. (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200329&stevilka=1129)

-          Pravilnik o razvidu knjižnic / Regolamento sul censimento delle biblioteche. UL RS 105/03 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003105&stevilka=4629

-          Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic / Regolamento per la misurazione delle spese delle biblioteche regionali che operano in piu' comuni. UL 19/03. (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200319&stevilka=742)

-          Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva / Regolamento sulle deliberazioni scarto in biblioteca. NUK/13.6.2003 (http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/navodilo_izlocanje.pdf

-          Etični kodeks slovenskih knjižničarjev / Codice d'orore dei bibliotecari sloveni. 1995. (http://193.2.8.11/eticni_kodeks.asp )

-          Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke / Linee guida per lo sviluppo della biblioteconomia slovena.
(
http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/maj2004.asp)

-          Odlok o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper / Delibera sulla fondazione della biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria  13.1.2004 Župan - il sindaco MOK (Odlok o ustanovitvi - Atto di fondazione )

 

-          Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200442&stevilka=1889

-           Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200494&stevilka=4203)

 

2.e Seznam predlogov predpisov / Elenco delle proposte di regolamenti
Predlogi predpisov / Proposte di regolamenti
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih / Elenco documenti strategici e programmatici per categoria
Seznam strateških in programskih dokumentov / Elenco documenti strategici e programmatici

- Poslovnik o delovanju knjižnice / Regolamento della biblioteca

- Poročilo o delu / Relazione sul lavoro svolto 2006

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov / Elenco procedimenti amministrativi e legislativi
Vrste postopkov, ki jih vodi organ / Tipi di procedimenti condotti dall'organismo  
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ razpolaga / Elenco delle evidenze pubbliche dell'organismo
Seznam evidenc / Elenco delle evidenze  
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov / Elenco di altre base dati informatizzate
Seznam / Elenco zbirk Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC / Catalogo pubblico delle biblioteche slovene COBISS/OPAC
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja / Come accedere alle informazioni di interesse pubblico
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij / Come accedere alle informazioni:

·         Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu / Le informazioni di interesse pubblico sono liberamente accessibili tramite internet (http://www.kp.sik.si/).

 

·         Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper / L'accesso alle informazioni di interesse pubblico e' possibile nella segreteria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria.

·         Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja / L'accesso parziale alle informazioni di carattere pubblico e' possibile in base all'articolo 21.esimo del Decreto sulla disseminazione delle informazioni di interesse pubblico(Ur.l.RS 115/03) 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja / Elenco delle informazioni di interese pubblico piu' richieste
Seznam desetih najbolj zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov / Elenco delle dieci informazioni o temi piu' richiesti  

 

 

Podpis odgovorne osebe / Firma del responsabile:

Direktor / Il direttore

Ivan MarkovićOrario

Lun / Mar / Mar / Mer / Gio / Ven / Mer / Gio / Ven

09:00-19:00

Mer

07:00-11:00

Ven

11:00-15:00

Sab / Sab

08:00-13:00

Lun / Gio / Mer / Ven / Mar / Lun / Mar / Mer / Gio / Ven

09:00-19:00

Sab / Sab

08:00-13:00

Mar / Lun / Gio / Ven / Lun / Mar / Gio

09:00-14:00

Mer / Mer

09:00-18:00

Lun / Gio / Mar / Mer / Lun / Mar / Mer / Gio

09:00-14:00

Julij in avgust ne obratuje

Lun / Mar / Lun / Mar

15:00-19:00

Gio / Gio / Ven

11:00-15:00

Mer

07:00-11:00

Lun / Mar / Lun / Mar

11:00-14:00

Mer / Mer

12:00-15:00

Gio / Gio

16:00-19:00

Ven

07:00-10:00

Lun / Mar

13:00-19:00

Mer / Gio / Ven

09:00-15:00

Sab

08:00-13:00